مدل رفتاری : High DI
کد رفتاری : ۷۷۳۱
جمله مورد علاقه من : به نام انکه گر حرکتی از ماست برکت از اوست
نام : عزالدین
نام خانوادگی : مهربان
سال تولد : ۱۳۶۳
آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی ارشد مدیریت بازاریابی
محورهای فعالیت اصلی : کارمند بانک ،مدیریت واحد تولیدی، تدریس و پژوهش
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : تدریس دیسک. تیم سازی و فروش و استعدادیابی

فایل رزومه پیوست شد.