مدل رفتاری: High DI
کد رفتاری: ۷۶۲۱
جمله مورد علاقه من: هر که شد خاک نشین, برگ و بری پیدا کرد/ سبز شد دانه چو با خاک سری پیدا کرد
نام: سید ابراهیم
نام خانوادگی: هاشم‌ورزی
سال تولد: ۱۳۵۸
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) گرایش استراتژیک از دانشگاه تهران
محورهای فعالیت اصلی: مدرس، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس: دیسک DISC (ارتباطات، کارتیمی، فروش، رهبری، جذب و ارزیابی)، توسعه مهارت های ارتباطی

فایل رزومه پیوست شد.